Skip to main content
Beth yw tystysgrif datblygiad cyfreithlon?

Beth yw tystysgrif datblygiad cyfreithlon?

Project type

  • General

Dogfen gyfreithiol yw'r dystysgrif datblygiad cyfreithlon sy'n nodi nad oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer gwaith yr ydych wedi'i wneud ar eich tŷ yn y gorffennol, neu waith yr ydych yn bwriadu ei wneud.

Os ydych yn credu y gellir caniatáu eich prosiect adeiladu arfaethedig fel datblygiad a ganiateir, ond yr hoffech fod yn sicr am y peth, bydd tystysgrif datblygiad cyfreithlon yn rhoi tawelwch meddwl i chi.

Fel arall, os ydych eisoes wedi gwneud addasiadau i'ch cartref, wedi torri un o amodau caniatâd cynllunio neu wedi gwneud gwaith ar eich tir, ymhen amser efallai na fydd y cyngor yn gallu gwneud dim byd oherwydd y cyfyngiadau amser treigl a gyflwynwyd yn Neddf Cynllunio a Digolledu 1991.

Felly, gallai tystysgrif datblygiad cyfreithlon eich helpu i werthu eich cartref, codi'r arian i'w brynu neu eich argyhoeddi fel prynwr y gallwch wneud y gwaith ar ôl prynu'r eiddo neu'r tir.

Gwaith adeiladu yn y gorffennol

Ar gyfer gwaith datblygu sydd wedi'i wneud i'ch cartref yn y gorffennol, mae angen i chi brofi, ar ffurf pethau fel anfonebau a ffotograffau wedi'u dyddio:

  • Bod y gwaith adeiladu 'wedi'i gwblhau i raddau helaeth' dros bedair mlynedd cyn dyddiad y cais.
  • Eich bod wedi bod yn defnyddio eich cartref yn barhaus am gyfnod o bedair mlynedd o leiaf.

Gallai datganiadau gennych chi a gan drydydd partïon helpu hefyd.

Sut i ymgeisio

Sylwch fod rhaid i chi gyflwyno gwybodaeth ddigonol i helpu eich awdurdod i wneud penderfyniad – mae hynny'n golygu cynlluniau clir. Rydym yn argymell eich bod yn ceisio cyngor proffesiynol cyn cyflwyno.

Gallwch wneud cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon drwy wefan y Porth Cynllunio. 

Rhagor o wybodaeth

Sut ydw i'n cael dyluniad ar gyfer fy mhrosiect gwella cartref?

Canllawiau'r llywodraeth am dystysgrifau datblygiad cyfreithlon