Skip to main content
Pa gontract ddylai fod gennyf ar gyfer fy ngwaith adeiladu?

Pa gontract ddylai fod gennyf ar gyfer fy ngwaith adeiladu?

Project type

Cytundeb ffurfiol rhyngoch chi a'ch adeiladwr yw'r contract, sy'n nodi:

 • Manylion pob parti.
 • Beth sydd oddi mewn ac oddi allan i'r cwmpas.
 • Faint y bydd y gwaith yn ei gostio.
 • Sut y caiff taliadau eu gwneud.
 • Hawliau canslo.
 • Dyddiadau dechrau a chwblhau.
 • Oriau neu ddiwrnodau gwaith - efallai yr hoffech iddynt ddechrau gweithio ar ôl 8:30am er mwyn i'r preswylwyr allu paratoi am y dydd, neu efallai y byddai'n well gennych iddynt beidio gweithio ar benwythnosau.
 • Pwy sy'n gyfrifol am gael cydsyniadau a thalu ffioedd, e.e. cymeradwyaeth rheoli adeiladu.
 • A oes gan eich contractwr yswiriant priodol ai peidio.

Manteision contractau

Mae contract yn helpu i'ch diogelu chi (a'ch contractwr) a bydd yn helpu i atal anghydfodau, osgoi camddealltwriaeth a lleihau straen.

Gallwch hefyd ddefnyddio contractau unigol os ydych wedi penderfynu cymryd rôl rheolwr prosiect eich gwaith. Os ydych yn defnyddio'r llwybr hwn, gallai fod gennych rhwng 10 a 20 o benodiadau masnach unigol.

Bydd angen i chi restru'r holl waith yr ydych yn disgwyl i bawb ei wneud mewn cwmpas gwaith.

Contractau enghreifftiol

Yn y Deyrnas Unedig, mae amrywiaeth o gontractau safonol 'oddi ar y silff' ar gael i chi eu dewis:

 • Mae'r Tribiwnlys Contractau ar y Cyd, neu'r JCT, yn cynhyrchu ffurflenni contract safonol ar gyfer gwaith adeiladu, nodiadau cyfarwyddyd a dogfennau safonol eraill i'w defnyddio yn y diwydiant adeiladu yn y Deyrnas Unedig. Mae'r rhain wedi'u teilwra i bron bob senario adeiladu, o safleoedd masnachol mawr i brosiectau domestig bach.
 • Mae Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB) yn cynnig contractau syml i'w haelodau felly os ydych yn defnyddio adeiladwr sydd wedi'i gofrestru â'r FMB, bydd un o'u contractau gwaith bach wedi'i gynnwys am ddim. Gallwch ddysgu mwy yma https://youtu.be/flp2iNEolCg
 • Mae Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) wedi cynhyrchu Contract Adeiladu Domestig, sy'n gontract syml a chlir rhwng perchennog tŷ ac adeiladwr. Gallwch ddefnyddio hwn ar gyfer unrhyw waith domestig, gan gynnwys gwaith adnewyddu ac ailwampio, estyniadau, trawsnewidiadau, gwaith cynnal a chadw ac adeiladau newydd. Mae eu contract yn cyd-fynd â'r canllawiau y maent yn eu rhoi i benseiri o dan eu Cynllun Gwaith, felly bydd yn gyfarwydd i unrhyw bensaer RIBA felly efallai y bydd eich dylunydd yn eich cynghori i ddefnyddio'r fersiwn hwn.

Rhagor o wybodaeth

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dyfynbris ac amcangyfrif?

Beth i'w ddisgwyl yn ystod gwaith adeiladu