Skip to main content
Sut i atal dŵr rhag mynd i mewn i fy ystafell wydr a difrodi fy nghartref

Sut i atal dŵr rhag mynd i mewn i fy ystafell wydr a difrodi fy nghartref

Project type

I atal dŵr rhag dod i mewn i'ch ystafell wydr newydd sbon, dylid gosod cwrs gwrthleithder (DPC) llorweddol yn waliau'r ystafell wydr, ac mae'n rhaid i hwn fod yn barhaus ag adeiladwaith wal y prif dŷ i atal unrhyw ollyngiadau (h.y. dim bylchau).

Mae'n rhaid gosod blychau ceudod (DPC sy'n croesi ceudod y wal) a seliau plwm allanol addas (darnau o ddefnydd sy'n gorchuddio teils ac yn ymestyn i fyny'r wal) os yw to'r ystafell wydr yn cyffwrdd â wal y prif dŷ, yn union fel pe baech chi'n adeiladu rhandy arferol â theils neu do fflat.

Mae angen i chi roi sylw manwl i fanylion gwrthleithder yn y mannau lle mae waliau'r ystafell wydr yn cwrdd â waliau'r tŷ presennol i atal dŵr rhag mynd i mewn a difrodi'r adeiledd presennol. 

Os yw ffenestri'r ystafell wydr yn pwyso yn erbyn wal y prif dŷ (naill ai fel ffenestr gyfunol uchder llawn neu ddrws oddi ar y DPC neu uwchben corwal (y wal frics yn y llun uchod)) dylid darparu caewr ceudod DPC fertigol wedi'i inswleiddio (sy'n gweithredu fel sêl, gan atal dŵr a lleithder allanol rhag mynd i mewn i'r wal).

Dylai llawr yr ystafell wydr hefyd gynnwys pilen wrthleithder sydd wedi'i chysylltu â'r DPC llorweddol.

Rhagor o wybodaeth

A fydd angen cwrs gwrthleithder ar fy ystafell wydr newydd?

Related Content

Project

A oes angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer fy ystafell wydr

Efallai y bydd angen i chi wneud cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich ystafell wydr, ond efallai na fydd. Gallwch chi gael gwybod pryd mae angen gwneud hyn. ...

Project

Pa sylfeini sydd eu hangen ar fy ystafell wydr

Mae angen sylfeini cadarn o dan unrhyw adeiledd, ac mae hyn yr un mor wir am eich ystafell wydr ag unrhyw beth arall. Dysgwch fwy. ...

Project

A fydd angen cwrs gwrthleithder ar fy ystafell wydr newydd?

A oes angen i chi boeni am gwrs gwrthleithder ar gyfer eich ystafell wydr newydd? Cewch chi wybod yma. ...

Project

Mae gan fy nhŷ bilen nwy - a fydd angen un ar yr ystafell wydr hefyd

Os yw eich tŷ mewn ardal â radon neu nwyon eraill, a fydd angen pilen nwy? Cewch chi wybod yma. ...

Project

Beth yw'r problemau cyffredin ag ystafelloedd gwydr

Mae rhai problemau'n gyffredin mewn ystafelloedd gwydr - yma cewch chi wybod sut i'w hosgoi neu eu datrys nhw. ...

Project

Ymsuddiant, symudiad a'ch ystafell wydr

Ydych chi'n poeni bod eich ystafell wydr yn symud? Yma, cewch chi wybod am ymsuddiant, symudiad a'ch ystafell wydr. ...

Project

A oes gofynion mynediad ar gyfer fy ystafell wydr newydd

Cael gwybod a oes angen ystyried unrhyw beth o ran gofynion mynediad a'ch ystafell wydr newydd. ...

Project

A oes gofynion modd dianc ar gyfer fy ystafell wydr newydd

Mae'n rhaid bod yn ofalus os yw eich ystafell wydr yn mynd i'ch rhwystro chi a'ch teulu rhag dianc. Dysgwch fwy. ...

Project

Pa faterion sy'n berthnasol i adeiladu ystafell wydr cynllun agored

Cael gwybod pa reoliadau adeiladu mae angen eu hystyried wrth greu ystafell wydr cynllun agored. ...

Project

Sut rydw i'n atal fy ystafell wydr rhag gorboethi

Peidiwch ag anobeithio os yw eich ystafell wydr yn gorboethi - mae yna amryw o ffyrdd o'i hoeri hi. Dysgwch fwy. ...

Project

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy ystafell wydr

Efallai na fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai ystafelloedd gwydr. Gallwch chi ddarllen ein cyngor ynghylch a fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich ystafell wydr. ...

Project

Sut gallaf wella effeithlonrwydd egni fy ystafell wydr

Beth yw'r gofynion arbed egni ar gyfer ystafelloedd gwydr a sut gallaf wella'r effeithlonrwydd egni? ...

Project

conservatory

News

Do I need building regulations approval for my new conservatory

FAQ

Does my house need building permission if it has a pre-erected conservatory that built in the 90s

Project

Cwestiynau cyffredin am nwy radon a nwyon daear

Cwestiynau cyffredin Front Door am nwy daear a nwy radon. ...

Project

Sut bydd fy math o bridd yn effeithio ar fy mhroject adnewyddu cartref

Bydd y math o bridd ac amodau'r ddaear yn effeithio ar sut yr ydych yn cynllunio eich prosiect adnewyddu cartref. ...

Project

Hoffwn i roi to newydd ar fy ystafell wydr - beth ddylwn i ei wybod

Ydych chi'n meddwl am osod to solet yn lle'r to tryleu ar eich ystafell wydr? Mae angen i chi wybod ambell beth cyn gwneud hynny. ...

Project

Pa mor ddwfn ddylai sylfaen fy adeiledd domestig newydd fod

Mae angen i chi ystyried nifer o newidynnau wrth gyfrifo dyfnder sylfaen ar gyfer adeiledd domestig newydd. ...

Project

Beth yw'r materion sy'n ymwneud ag adeiladu o gwmpas coed, llwyni a gwrychoedd

Mae amrywiaeth o faterion posibl i'w hystyried wrth adeiladu'n agos at goed, llwyni a gwrychoedd. Dysgwch fwy. ...