Skip to main content
Hoffwn i roi to newydd ar fy ystafell wydr - beth ddylwn i ei wybod?

Hoffwn i roi to newydd ar fy ystafell wydr - beth ddylwn i ei wybod?

Project type

Os ydych chi'n bwriadu rhoi to newydd gwydr neu uPVC ar eich ystafell wydr, bydd angen i chi gyflwyno cais rheoliadau adeiladu oherwydd bydd angen cymeradwyo'r newid.

Bydd y rhan fwyaf o ystafelloedd gwydr sy'n bodoli'n gallu cynnal llwythi ychwanegol, ond os nad yw'r sylfeini'n ddigon da gallent symud ac achosi gwahaniaethau setlo rhwng yr ystafell wydr a'r tŷ presennol, ac arwain at graciau, dŵr yn gollwng a chynhaliad annigonol i ffenestri/drysau i ddal y llwythi.

Beth bydd y tîm rheoli adeiladu'n edrych arno

Cyn i'r gwaith ddechrau, ac ar ôl i'r tîm rheoli adeiladu dderbyn eich cais, byddant yn archwilio'r ystafell wydr bresennol i wneud yn siŵr y gall hi gymryd llwyth ychwanegol y to newydd.

Os nad oes diffygion i'w gweld, mae'n annhebygol y gwnaiff y to newydd achosi methiant i adeiledd yr ystafell wydr. Dylai fod syrfëwr eich cwmni toi wedi asesu hyn yn barod.

Gallai unrhyw ddiffygion olygu nad yw'r sylfeini presennol yn ddigonol i gynnal y llwythi ychwanegol, felly mae'n debygol y bydd angen gwaith adfer sylweddol am gost ychwanegol.

Mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod cynhaliad y drws presennol yn cynnwys mewnosodiadau dur i wasgaru llwyth y to i lawr i slab y llawr. Eto, dylai fod syrfëwr y cwmni toi wedi asesu hyn cyn gwneud unrhyw waith.

Bydd eich syrfëwr LABC hefyd am sicrhau bod y to newydd a'r adeiledd sy'n ei gynnal yn cydymffurfio'n llawn â'r rheoliadau adeiladu ac nad yw gweddill yr ystafell wydr yn waeth nag oedd o'r blaen.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yng nghanllawiau Rheoliadau Adeiladu'r LABC ynglŷn â thoeon solet ar ystafelloedd gwydr neu byrth sydd wedi'u cysylltu ag aneddiadau, sydd ar gael i'w llwytho i lawr am ddim.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r LABC wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol sy'n egluro'r rheolau ynglŷn â gosod to solet yn lle to tryleu ar ystafell wydr. Mae'r canllaw'n amlinellu'r amodau y bydd disgwyl i chi eu bodloni i sicrhau bod yr adeiledd yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu a'i fod yn ddiogel.

Llwytho i lawr: Canllawiau'r LABC ynglŷn â thoeon solet ar ystafelloedd gwydr a phyrth sydd wedi'u cysylltu ag aneddiadau

Related Content

Project

A oes angen cais rheoliadau adeiladu ar gyfer fy ystafell wydr

Efallai y bydd angen i chi wneud cais rheoliadau adeiladu ar gyfer eich ystafell wydr, ond efallai na fydd. Gallwch chi gael gwybod pryd mae angen gwneud hyn. ...

Project

Pa sylfeini sydd eu hangen ar fy ystafell wydr

Mae angen sylfeini cadarn o dan unrhyw adeiledd, ac mae hyn yr un mor wir am eich ystafell wydr ag unrhyw beth arall. Dysgwch fwy. ...

Project

A fydd angen cwrs gwrthleithder ar fy ystafell wydr newydd?

A oes angen i chi boeni am gwrs gwrthleithder ar gyfer eich ystafell wydr newydd? Cewch chi wybod yma. ...

Project

Mae gan fy nhŷ bilen nwy - a fydd angen un ar yr ystafell wydr hefyd

Os yw eich tŷ mewn ardal â radon neu nwyon eraill, a fydd angen pilen nwy? Cewch chi wybod yma. ...

Project

Beth yw'r problemau cyffredin ag ystafelloedd gwydr

Mae rhai problemau'n gyffredin mewn ystafelloedd gwydr - yma cewch chi wybod sut i'w hosgoi neu eu datrys nhw. ...

Project

Ymsuddiant, symudiad a'ch ystafell wydr

Ydych chi'n poeni bod eich ystafell wydr yn symud? Yma, cewch chi wybod am ymsuddiant, symudiad a'ch ystafell wydr. ...

Project

Sut i atal dŵr rhag mynd i mewn i fy ystafell wydr a difrodi fy nghartref

Awgrymiadau am yr hyn sydd ei angen i atal dŵr rhag dod i mewn i ystafell wydr ac atal problemau â lleithder yn eich ystafell wydr a'ch cartref. ...

Project

A oes gofynion mynediad ar gyfer fy ystafell wydr newydd

Cael gwybod a oes angen ystyried unrhyw beth o ran gofynion mynediad a'ch ystafell wydr newydd. ...

Project

A oes gofynion modd dianc ar gyfer fy ystafell wydr newydd

Mae'n rhaid bod yn ofalus os yw eich ystafell wydr yn mynd i'ch rhwystro chi a'ch teulu rhag dianc. Dysgwch fwy. ...

Project

Pa faterion sy'n berthnasol i adeiladu ystafell wydr cynllun agored

Cael gwybod pa reoliadau adeiladu mae angen eu hystyried wrth greu ystafell wydr cynllun agored. ...

Project

Sut rydw i'n atal fy ystafell wydr rhag gorboethi

Peidiwch ag anobeithio os yw eich ystafell wydr yn gorboethi - mae yna amryw o ffyrdd o'i hoeri hi. Dysgwch fwy. ...

Project

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy ystafell wydr

Efallai na fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer rhai ystafelloedd gwydr. Gallwch chi ddarllen ein cyngor ynghylch a fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich ystafell wydr. ...

Project

Sut gallaf wella effeithlonrwydd egni fy ystafell wydr

Beth yw'r gofynion arbed egni ar gyfer ystafelloedd gwydr a sut gallaf wella'r effeithlonrwydd egni? ...

Project

conservatory

News

Do I need building regulations approval for my new conservatory

FAQ

Does my house need building permission if it has a pre-erected conservatory that built in the 90s

Project

Cwestiynau cyffredin am nwy radon a nwyon daear

Cwestiynau cyffredin Front Door am nwy daear a nwy radon. ...

Project

Sut bydd fy math o bridd yn effeithio ar fy mhroject adnewyddu cartref

Bydd y math o bridd ac amodau'r ddaear yn effeithio ar sut yr ydych yn cynllunio eich prosiect adnewyddu cartref. ...

Project

Pa mor ddwfn ddylai sylfaen fy adeiledd domestig newydd fod

Mae angen i chi ystyried nifer o newidynnau wrth gyfrifo dyfnder sylfaen ar gyfer adeiledd domestig newydd. ...

Project

Beth yw'r materion sy'n ymwneud ag adeiladu o gwmpas coed, llwyni a gwrychoedd

Mae amrywiaeth o faterion posibl i'w hystyried wrth adeiladu'n agos at goed, llwyni a gwrychoedd. Dysgwch fwy. ...