Skip to main content
Pa broblemau sy'n gallu digwydd os yw pilen wrthleithder yn methu?

Pa broblemau sy'n gallu digwydd os yw pilen wrthleithder yn methu?

Project type

Fel rheol, bydd pilenni gwrthleithder wedi'u gwneud o ddalenni plastig gwydn, ac yn aml bydd angen cysylltu (uno) y rhain i orchuddio arwynebedd mawr. Mae'r cysylltau hyn yn gallu bod yn fannau gwan.

Mae hefyd yn bosibl i'r dalenni gael eu difrodi neu eu rhwygo cyn i'r concrit gael ei arllwys arnynt.

Dyma rai problemau sy'n cael eu hachosi gan fethiant pilen wrthleithder:

  • Lloriau concrit gwlyb wrth i ddŵr daear godi drwy'r concrit athraidd
  • Llwydni ar y concrit a/neu y waliau perimedr.
  • Gorfod ailosod y llawr cyfan os nad oes modd canfod beth sy'n achosi'r broblem

Felly, mae'n allweddol bod y bilen wrthleithder yn cael ei gosod yn ofalus. [cyswllt at sut i ddod o hyd i grefftwr]

Rhagor o wybodaeth

Sut rydw i'n atal lleithder gormodol rhag mynd i mewn i fy nghartref?

Related Content

Project

Ble ydw i'n dechrau gyda fy estyniad tŷ newydd

Ydych chi'n bwriadu adeiladu estyniad tŷ newydd ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Cewch chi wybod yma. ...

Project

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy estyniad tŷ

You may or may not need planning permission for your extension depending on where you live and the type of extension you're building. Find out more. ...

Project

Mae fy estyniad tŷ yn achosi problemau o ran gorgyffwrdd â ffiniau - beth wna'i (1)

A fydd yr estyniad ar eich tŷ yn agos at eich cymydog? Yn wynebu problemau o ran gorgyffwrdd â ffiniau? Yma, cewch chi wybod beth i'w wneud. ...

Project

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy estyniad tŷ newydd

Yma, cewch chi wybod a fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

Beth mae amlinellu yn ei olygu o ran fy mhrosiect estyniad

Pam mae amlinellu mor bwysig i'ch prosiect estyniad a beth ydyw? ...

Project

Pa archwiliadau safle rheoli adeiladu dylwn i eu disgwyl ar gyfer fy estyniad newydd

Bydd eich syrfëwr rheoli adeiladu am weld eich estyniad ar adegau penodol wrth i chi adeiladu eich estyniad newydd. Yma, cewch wybod pryd gallai'r rhain ddigwydd. ...

Project

Pa adeiledd llawr ddylwn i ei ddewis ar gyfer fy estyniad tŷ

Rydyn ni'n amlinellu manteision ac anfanteision pob math o adeiledd llawr ar gyfer eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

Pa faterion rheoliadau adeiladu sy'n ymwneud â gwaith dur yn fy estyniad tŷ newydd

Beth mae angen i chi ei wybod am y rheoliadau adeiladu a gwaith dur wrth gynllunio eich project estyniad newydd. ...

Project

Sut rydw i'n mynd i wresogi fy estyniad tŷ newydd

Y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer gwresogi eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy mhorth car

Gallwch gael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio ar eich porth car. ...

Project

Will my porch need planning permission

Gallwch gael gwybod a fydd angen caniatâd cynllunio i adeiladu eich porth newydd. ...

News

What are the different types of balconies

FAQ

How deep can footings be on a single storey extension

<p>This very much depends on the subsoil, the design of your extension and what type of foundation you want to use.</p> <p>Generally for simple concrete filled foundations the depth will be ...

FAQ

If I am buying a house with no planning permission for an extension, can I ask the existing owner to apply for a regularisation application? Who would deal with this application

FAQ

I want to build an extension to my home. What’s the distance limit

Project

Cwestiynau cyffredin am nwy radon a nwyon daear

Cwestiynau cyffredin Front Door am nwy daear a nwy radon. ...

Project

Beth sy'n digwydd os oes carthffosydd a draeniau o dan fy estyniad newydd neu'n agos ato

Sut bydd carthffosydd a draeniau cyfagos yn effeithio ar eich estyniad newydd? A gorchuddion tyllau archwilio a siambrau archwilio? ...

Project

Pa faterion ddylwn i eu hystyried ar gyfer waliau fy estyniad tŷ newydd

Rydyn ni'n rhoi cyngor am y mathau o waliau a'r pethau i'w hystyried amdanynt ar gyfer eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

Sut gall gorchymyn cadwraeth coed effeithio ar fy mhrosiect

Mae llawer o goed yn cael eu gwarchod gan y gyfraith, ond sut gall gorchymyn cadwraeth coed effeithio ar eich cynlluniau i adeiladu estyniad i'ch cartref? ...

Project

What type of roof will I need for my house extension

Mae gennych ddewisiadau ar gyfer to eich estyniad tŷ newydd - yma, cewch wybod beth yw manteision ac anfanteision pob un. ...

Project

Beth am y rheoliadau adeiladu a tho fy estyniad tŷ newydd

Beth fydd y tîm rheoli adeiladu'n chwilio amdano yn nho fy estyniad tŷ newydd? Dyma'r rheoliadau adeiladu sy'n berthnasol. ...

Project

Canllaw i doeon gwellt ar gyfer estyniadau tŷ - Model Dorset

Popeth mae angen i chi ei wybod am roi to gwellt ar eich estyniad tŷ newydd. Yma, cewch chi wybod am Fodel Dorset. ...

Project

Sut bydd fy math o bridd yn effeithio ar fy mhroject adnewyddu cartref

Bydd y math o bridd ac amodau'r ddaear yn effeithio ar sut yr ydych yn cynllunio eich prosiect adnewyddu cartref. ...

Project

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestr grom

Yma, cewch wybod a fydd angen gwneud cais rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestr grom newydd neu un sy'n bodoli eisoes. ...

Project

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy mhorth car

Gallwch gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu ar gyfer porth car newydd. ...

FAQ

I’ve changed the spindles on my staircase for a sheet of glass. Do I need a handrail?

FAQ

Can I change my outbuilding attached to the side of my house into a kitchen

Project

Pa mor ddwfn ddylai sylfaen fy adeiledd domestig newydd fod

Mae angen i chi ystyried nifer o newidynnau wrth gyfrifo dyfnder sylfaen ar gyfer adeiledd domestig newydd. ...

Project

Beth yw'r materion sy'n ymwneud ag adeiladu o gwmpas coed, llwyni a gwrychoedd

Mae amrywiaeth o faterion posibl i'w hystyried wrth adeiladu'n agos at goed, llwyni a gwrychoedd. Dysgwch fwy. ...

Project

Adeiladu'n agos at gymdogion a Deddf Waliau Cydrannol 1996

Beth yw'r materion sy'n ymwneud ag adeiladu'n agos at gymdogion a beth yw'r Ddeddf Waliau Cydrannol? ...

Project

What are the insulation requirements for my new roof?

FAQ

I would like to convert my existing workshop that is attached to my garage into an annexe, which will be a bedroom with an en-suite. How do I proceed

FAQ

Do I need planning permission to change my garage into a children's playroom?

<p>You may need planning permission and should check with your local planning department. You may also have a legal covenant preventing conversion of your garage. You will of course need ...

FAQ

Do I need Building regulations approval to install a multi fuel stove through the flat roof of our kitchen extension

FAQ

We require a downstairs toilet for disability access, would we require building regulations? The work will include knocking chimney walls leaving them in place to obtain a doorway through to a new extension that would contain a shower and toilet.