Skip to main content
Sut rydw i'n atal lleithder gormodol yn fy nghartref?

Sut rydw i'n atal lleithder gormodol yn fy nghartref?

Mae cartref sych yn allweddol i iechyd a lles y bobl sy’n byw ynddo.

Mae cartref llaith yn fan bridio perffaith i organebau annifyr ac yn gallu cynyddu nifer sbardunau alergeddau fel gwiddon llwch, llwydni a malltod. Bydd hefyd yn pydru pren yn adeiledd eich cartref ac yn difetha eich dodrefn a'ch gorchuddion llawr.

Mae gwresogi effeithlon ac awyru digonol yn hanfodol er mwyn helpu i atal lleithder gormodol.

Beth mae angen i chi ei wneud:

Gosod gwyntyll echdynnu mewn ystafelloedd ymolchi a cheginau (mae hyn yn ofyniad rheoliadau adeiladu ar gyfer ystafelloedd newydd ac ystafelloedd ymolchi/ceginau newydd) a chau'r drws tra bod y wyntyll ymlaen. Dylai gwyntyllau echdynnu allu echdynnu 60 litr o aer yr eiliad neu 30 litr yr eiliad os yw uwchben yr hob. Mae'n rhaid echdynnu'r aer i'r tu allan.

Awyru drwy agor yr awyrellau diferu mewn ffenestri (gofyniad rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestri newydd), agor ffenestr.

Inswleiddio waliau mewnol yw'r ffordd fwyaf effeithlon o inswleiddio ond os nad yw hyn yn bosibl, gellir defnyddio inswleiddio allanol i gyflawni o leiaf isafswm y gwerth U sy'n ofynnol gan y rheoliadau adeiladu. (Y gwerth U yw cyfradd trosglwyddiad gwres drwy adeiledd, a'r gorau mae'r adeiledd wedi'i inswleiddio, yr isaf yw'r gwerth U.)

Gosod system awyru mewnbwn positif – mae hon yn cyflenwi aer ffres o uned sydd wedi'i gosod yn yr atig neu ar wal mewn fflat.

Gosod system adennill gwres neu awyru mecanyddol gydag adennill gwres – mae hyn yn echdynnu gwres o hen aer ac yn ei ddychwelyd i'r aer ffres sy'n cael ei anfon o gwmpas eich cartref.

Defnyddio rheolydd lleithder fel mesur dros dro ar gyfer lleithder gafodd ei adael yn y tŷ wrth i chi adeiladu eich estyniad.

Rhagor o wybodaeth

Dogfen Gymeradwy C -  Paratoi’r safle a gwrthsefyll halogion a lleithder

Related Content

Project

Sut dylwn i awyru fy ystafell ymolchi

A oes unrhyw faterion arbennig i'w hystyried ynglŷn ag awyru ystafell ymolchi? Cewch wybod yma. ...

Project

Sut ydw i'n delio â lleithder yn fy ystafell ymolchi

Sut ydw i'n delio â lleithder yn fy ystafell ymolchi? ...

Project

Pam mae awyru'n bwysig wrth drawsnewid atig

Mae cylchrediad aer drwy awyru'n beth pwysig i'w ystyried wrth drawsnewid atig. Yma, cewch wybod pam, a sut i'w ganiatáu. ...

Project

A fydd angen awyru ychwanegol yn fy nghegin

Mae newidiadau adeileddol i'ch cegin yn gallu golygu mwy o ofynion awyru. Cewch chi wybod am y rhain yma. ...

FAQ

Can my new bathroom open out onto my kitchen

<p>This may have been the case in the past, but it isn't now. As long as there's a basin for people to wash their hands in before they return to ...

FAQ

I am planning to add a downstairs toilet in my terraced house which will involve knocking down a small internal wall and digging up my kitchen floor and would like to know what permissions I need.

News

What are the building regulations for creating a new home office space

FAQ

I’ve changed the spindles on my staircase for a sheet of glass. Do I need a handrail?

FAQ

Can I change my outbuilding attached to the side of my house into a kitchen

FAQ

I would like to convert my existing workshop that is attached to my garage into an annexe, which will be a bedroom with an en-suite. How do I proceed

FAQ

Do I need planning permission to change my garage into a children's playroom?

<p>You may need planning permission and should check with your local planning department. You may also have a legal covenant preventing conversion of your garage. You will of course need ...

Project

Adeiladu'n agos at gymdogion a Deddf Waliau Cydrannol 1996

Beth yw'r materion sy'n ymwneud ag adeiladu'n agos at gymdogion a beth yw'r Ddeddf Waliau Cydrannol? ...

Project

What are the insulation requirements for my new roof?

FAQ

Do I need Building regulations approval to install a multi fuel stove through the flat roof of our kitchen extension

FAQ

We require a downstairs toilet for disability access, would we require building regulations? The work will include knocking chimney walls leaving them in place to obtain a doorway through to a new extension that would contain a shower and toilet.

Project

A oes angen caniatâd cynllunio i addasu fy garej

Yma, cewch wybod a oes angen caniatâd cynllunio i addasu eich garej. ...

Project

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i addasu fy garej

Yma, cewch wybod a oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer eich cynlluniau i addasu eich garej. ...

Project

What garage conversion costs am I likely to have to pay

Ydych chi'n tybed faint bydd addasu eich garej yn ei gostio? Yma, cewch chi wybod beth bydd rhaid i chi gyllidebu ar ei gyfer. ...

Project

Beth yw'r pethau allweddol i'w hystyried cyn addasu fy garej

Yma, cewch wybod beth yw'r materion allweddol i'w hystyried wrth gynllunio i addasu eich garej. ...

FAQ

Do I need planning permission to use a third of my garage to convert the rear it into utility room? My kitchen wall backs onto my garage and it is load bearing. I would like to have a door inserted into this wall leading into the rear of my garage

FAQ

Do I need building regulations permission to covert our garage with an internal floor space of 15m² into a storage area and garden office

Project

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy ystafell ymolchi newydd

Ydych chi'n ystyried gosod ystafell ymolchi newydd? Yma, cewch wybod a oes angen caniatâd cynllunio. ...

Project

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy ystafell ymolchi

Os ydych chi'n ailosod ystafell ymolchi, neu'n gosod un newydd, gallwch chi gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu. ...

Project

Beth yw'r materion sy'n ymwneud â'r llwyth ar y llawr yn fy ystafell ymolchi newydd

Mae llwyth ychwanegol ar eich llawr yn beth pwysig iawn i'w ystyried wrth osod ystafelloedd ymolchi newydd neu ychwanegu baddon newydd trwm. Dysgwch fwy. ...

FAQ

There is no permission for my outbuilding which I would like to convert into a bathroom. How can I obtain this

FAQ

Does the bathroom need to be a certain layout? Can you put the toilet next to the bath or does the basin have to go in between them

Project

Sut ydw i'n gwybod a alla'i drawsnewid fy atig

Mae trawsnewid eich atig yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol o wneud mwy o le i fyw yn eich cartref a chynyddu gwerth eich eiddo, ond nid yw'n bosibl trawsnewid ...

Project

Beth yw’r gwahanol ffyrdd o drawsnewid atig

Mae pedair prif ffordd o drawsnewid atig, ac mae gan bob un ei manteision, ei hanfanteision a'i chyfyngiadau cynllunio posibl ei hun. ...

Project

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i drawsnewid fy atig

Ydych chi'n cynllunio trawsnewid atig? Gallwch gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu i drawsnewid eich atig, a pham mae hyn mor bwysig. ...

Project

A oes angen caniatâd cynllunio i drawsnewid fy atig?

Mae'n bosibl y bydd trawsnewid eich atig yn ddatblygiad a ganiateir ac na fydd angen caniatâd cynllunio, ond mae'n bosibl hefyd na fydd! Cewch chi ddysgu mwy yn y ...

Project

Beth yw'r rheoliadau tân ar gyfer atig wedi'i thrawsnewid

Mae diogelwch tân yn bwysig dros ben yn eich atig wedi'i thrawsnewid. Yma, cewch wybod pa reoliadau tân sy'n berthnasol. ...

Project

A fydd y grisiau i fy atig wedi'i thrawsnewid yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu

Yma, cewch wybod sut i ddylunio'r grisiau i'ch atig wedi'i thrawsnewid fel eu bod yn cydymffurfio'n llawn â'r rheoliadau adeiladu. Mae cyngor am uchder y grisiau, uchder y rheilen law, ...

Project

Beth yw'r rheoliadau adeiladu o ran inswleiddio fy atig wedi'i thrawsnewid

Pa reoliadau adeiladu mae angen eu hystyried o ran inswleiddio atigau wedi'u trawsnewid? Dysgwch fwy... ...

Project

Sut rydw i'n cadw fy atig wedi'i thrawsnewid ar y tymheredd iawn

Mae'n beth cyffredin i atigau fynd yn rhy oer yn y gaeaf ac yn rhy gynnes yn yr haf. Darllenwch ein hawgrymiadau am gadw eich atig ar y tymheredd cywir. ...

Project

Do I need to make my loft conversion soundproof for building control approval?

Project

Ffenestri wrth drawsnewid atig - cwestiynau cyffredin

Y rheoliadau adeiladu, caniatâd cynllunio, colledion gwres ac amnewid. Darllenwch ein hatebion i'ch cwestiynau cyffredin am ffenestri wrth drawsnewid atig. ...

Project

A alla'i drawsnewid fy atig os oes ystlumod yn clwydo yno?

Ni chewch darfu ar ystlum yn fwriadol, cael gwared ag ef na'i ladd er mwyn gallu trawsnewid eich atig yn y Deyrnas Unedig. Yma, cewch wybod beth i'w wneud am ...

FAQ

Can I use a space saver staircase for my loft conversion?

FAQ

I’m thinking about buying a house that has had an unlawful loft conversion. What should I do ?

Project

Oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy mhroject cegin

Ydy hi'n bryd i adnewyddu eich cegin? Gallwch chi gael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio i wneud hynny. ...

Project

Beth mae angen i mi ei ystyried cyn dechrau fy mhroject cegin

Cyn dechrau eich project cegin, ydych chi wedi meddwl am y materion hyn. ...

Project

Beth yw'r materion sy'n ymwneud â lloriau ar gyfer fy mhroject cegin

Mae angen meddwl am gryn dipyn o bethau ynglŷn â lloriau eich project cegin. Cewch chi ddysgu mwy yma. ...

Project

Rydw i'n gosod neu'n symud boeler yn fy nghegin - beth mae angen i mi gadw llygad amdano

Cael gwybod am y rheoliadau adeiladu sy'n ymwneud â gosod neu symud boeler yn eich cegin. ...

Project

Beth yw'r rheoliadau tân ar gyfer ceginau

Cael gwybod pa reoliadau tân bydd angen i chi eu hystyried ar gyfer eich project cegin. ...

Project

Beth dylwn i ei ystyried os ydw i'n gwneud fy nghegin yn gegin gynllun agored

Mae ceginau cynllun agored yn achosi risgiau tân ychwanegol, a bydd angen rhagofalon ychwanegol. Dysgwch fwy. ...

Project

Rydw i'n gosod unedau cegin newydd - oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu i wneud hyn

Fydd dim angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer pob gwaith sy'n cael ei wneud mewn cegin. Gallwch chi gael gwybod a fydd ei hangen er mwyn gosod unedau cegin newydd. ...

FAQ

Will I need building regs for my kitchen

FAQ

What is required when converting a basement into a kitchen

Project

Awyru gyda ffenestri, drysau ac awyrellau diferu

Cyflwyniad i ffenestri, drysau ac awyru, gan gynnwys awyrellau diferu ac awyrellau nos. ...

Project

A oes angen ffenestr ddihangfa dân yn fy addasiad garej

Un peth pwysig i'w ystyried wrth gynllunio i addasu eich garej yw a fydd angen ffenestr ddihangfa dân yno ai peidio. ...

Project

Ble ydw i'n dechrau gyda fy estyniad tŷ newydd

Ydych chi'n bwriadu adeiladu estyniad tŷ newydd ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Cewch chi wybod yma. ...

Project

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer fy estyniad tŷ

You may or may not need planning permission for your extension depending on where you live and the type of extension you're building. Find out more. ...

Project

Mae fy estyniad tŷ yn achosi problemau o ran gorgyffwrdd â ffiniau - beth wna'i (1)

A fydd yr estyniad ar eich tŷ yn agos at eich cymydog? Yn wynebu problemau o ran gorgyffwrdd â ffiniau? Yma, cewch chi wybod beth i'w wneud. ...

Project

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar fy estyniad tŷ newydd

Yma, cewch chi wybod a fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

Beth mae amlinellu yn ei olygu o ran fy mhrosiect estyniad

Pam mae amlinellu mor bwysig i'ch prosiect estyniad a beth ydyw? ...

Project

Pa archwiliadau safle rheoli adeiladu dylwn i eu disgwyl ar gyfer fy estyniad newydd

Bydd eich syrfëwr rheoli adeiladu am weld eich estyniad ar adegau penodol wrth i chi adeiladu eich estyniad newydd. Yma, cewch wybod pryd gallai'r rhain ddigwydd. ...

Project

Pa adeiledd llawr ddylwn i ei ddewis ar gyfer fy estyniad tŷ

Rydyn ni'n amlinellu manteision ac anfanteision pob math o adeiledd llawr ar gyfer eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

Pa faterion rheoliadau adeiladu sy'n ymwneud â gwaith dur yn fy estyniad tŷ newydd

Beth mae angen i chi ei wybod am y rheoliadau adeiladu a gwaith dur wrth gynllunio eich project estyniad newydd. ...

Project

Sut rydw i'n mynd i wresogi fy estyniad tŷ newydd

Y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer gwresogi eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

A fydd angen caniatâd cynllunio ar fy mhorth car

Gallwch gael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio ar eich porth car. ...

Project

Will my porch need planning permission

Gallwch gael gwybod a fydd angen caniatâd cynllunio i adeiladu eich porth newydd. ...

News

What are the different types of balconies

FAQ

How deep can footings be on a single storey extension

<p>This very much depends on the subsoil, the design of your extension and what type of foundation you want to use.</p> <p>Generally for simple concrete filled foundations the depth will be ...

FAQ

If I am buying a house with no planning permission for an extension, can I ask the existing owner to apply for a regularisation application? Who would deal with this application

FAQ

I want to build an extension to my home. What’s the distance limit

Project

Sut ydw i'n delio â lleithder ac anwedd mewn cartref cyfnod

Sut i ganfod a dileu lleithder ac anwedd mewn cartref cyfnod neu adeilad rhestredig. ...

Project

Beth dylwn i ei ystyried cyn dechrau gwaith ar fy ystafell ymolchi

Dyma'r pethau i'w cofio cyn dechrau gwaith ar eich ystafell ymolchi. ...

Project

A allaf i ddefnyddio toiled neu gawod â mwydwr

Project

Pa reoliadau adeiladu sy'n berthnasol i ddraeniau yn yr ystafell ymolchi

Ddim yn siŵr ble i ddechrau gyda rheoliadau adeiladu a draenio yn eich ystafell ymolchi? Darllenwch ymlaen... ...

News

What happens if you haven’t obtained building regulations permission? – Ask Anna Question of the Week (2)

FAQ

Can a Contractor sign a change of use from Bedroom to bathroom without going through Local Building Control? If so, what documents are required and requested when buying a property

FAQ

To relocate a toilet, do I need to check with planning if piping to a drain, not previously taking toilet waste, even if there is only one main drain further down the line

Project

Pa waith trydanol gaiff ei archwilio wrth drawsnewid fy atig

Mae'n rhaid i'r gwaith trydanol yn eich atig wedi'i thrawsnewid gydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu. Cewch wybod yma sut i wneud yn siŵr bod y math hwn o waith yn cael ...

News

What happens if you haven’t obtained building regulations permission? – Ask Anna Question of the Week (1)

FAQ

Can I do a flat roof dormer loft conversion in my 3 storey house

Project

Oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy nghegin

Does dim angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer popeth rydych chi'n ei wneud i gegin. Yma, gallwch chi gael gwybod pryd mae ei hangen. ...

Project

Beth yw'r gofynion trydanol ar gyfer fy mhroject cegin

Cael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu i wneud gwaith trydanol ar gyfer eich project cegin. ...

Project

A fydd fy ffenestri a fy nrysau newydd yn y gegin yn broblem

Os ydych chi'n gosod ffenestri a drysau newydd yn y gegin, gwnewch yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu. Dysgwch fwy. ...

Project

A oes angen dau ddrws rhwng fy nghegin a thoiled neu ystafell ymolchi

A oes wir angen dau ddrws rhwng cegin a thoiled neu ystafell ymolchi? Gallwch chi gael gwybod a yw hynny'n dal i fod yn wir. ...

Project

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer draeniau cegin

Gan ddibynnu ar beth rydw i'n ei wneud â'r draeniau yn fy nghegin, a fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu? ...

FAQ

I'd like to put a door through from my kitchen to my garage - what do I need to do to achieve this

FAQ

Do I need building control approval for work if it is being carried out by a competent contractor? There will be a new en-suite shower room built in the master bedroom with a shower cubicle and basic, with the drainage and water system to be fed from the

Project

Cwestiynau cyffredin am nwy radon a nwyon daear

Cwestiynau cyffredin Front Door am nwy daear a nwy radon. ...

Project

Beth sy'n digwydd os oes carthffosydd a draeniau o dan fy estyniad newydd neu'n agos ato

Sut bydd carthffosydd a draeniau cyfagos yn effeithio ar eich estyniad newydd? A gorchuddion tyllau archwilio a siambrau archwilio? ...

Project

Pa faterion ddylwn i eu hystyried ar gyfer waliau fy estyniad tŷ newydd

Rydyn ni'n rhoi cyngor am y mathau o waliau a'r pethau i'w hystyried amdanynt ar gyfer eich estyniad tŷ newydd. ...

Project

Sut gall gorchymyn cadwraeth coed effeithio ar fy mhrosiect

Mae llawer o goed yn cael eu gwarchod gan y gyfraith, ond sut gall gorchymyn cadwraeth coed effeithio ar eich cynlluniau i adeiladu estyniad i'ch cartref? ...

Project

What type of roof will I need for my house extension

Mae gennych ddewisiadau ar gyfer to eich estyniad tŷ newydd - yma, cewch wybod beth yw manteision ac anfanteision pob un. ...

Project

Beth am y rheoliadau adeiladu a tho fy estyniad tŷ newydd

Beth fydd y tîm rheoli adeiladu'n chwilio amdano yn nho fy estyniad tŷ newydd? Dyma'r rheoliadau adeiladu sy'n berthnasol. ...

Project

Canllaw i doeon gwellt ar gyfer estyniadau tŷ - Model Dorset

Popeth mae angen i chi ei wybod am roi to gwellt ar eich estyniad tŷ newydd. Yma, cewch chi wybod am Fodel Dorset. ...

Project

Sut bydd fy math o bridd yn effeithio ar fy mhroject adnewyddu cartref

Bydd y math o bridd ac amodau'r ddaear yn effeithio ar sut yr ydych yn cynllunio eich prosiect adnewyddu cartref. ...

Project

A fydd angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestr grom

Yma, cewch wybod a fydd angen gwneud cais rheoliadau adeiladu ar gyfer ffenestr grom newydd neu un sy'n bodoli eisoes. ...

Project

A oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer fy mhorth car

Gallwch gael gwybod a oes angen cymeradwyaeth rheoli adeiladu ar gyfer porth car newydd. ...

Project

Pa broblemau sy'n gallu digwydd os yw pilen wrthleithder yn methu

Mae angen pilen wrthleithder er mwyn cadw dŵr allan o'ch estyniad. Ond beth yw'r problemau pan fydd y bilen yn methu? ...

News

What to consider when creating a new open plan kitchen? - Ask Anna Question of the Week

FAQ

I want to create an open-plan kitchen in my studio flat and move the current kitchen. I want to add a stud wall and door to create a room in place of the kitchen. How can I go about doing this

Project

Technology, heating and appliances

Project

Pa mor ddwfn ddylai sylfaen fy adeiledd domestig newydd fod

Mae angen i chi ystyried nifer o newidynnau wrth gyfrifo dyfnder sylfaen ar gyfer adeiledd domestig newydd. ...

Project

Beth yw'r materion sy'n ymwneud ag adeiladu o gwmpas coed, llwyni a gwrychoedd

Mae amrywiaeth o faterion posibl i'w hystyried wrth adeiladu'n agos at goed, llwyni a gwrychoedd. Dysgwch fwy. ...